Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a
prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu
www.engrave.sk.
Prevádzkovateľ: Engrave s.r.o., Záhorácka 5/54, 90101 Malacky, IČO: 56378939, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, č. vložky: 179725/B
Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku
spracovanú internetovým obchodom www.engrave.sk
Elektronická objednávka: odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o
kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu www.engrave.sk a o
celkovej cene objednávky.
Obchodné podmienky: bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a
kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať tovar, ktorý uviedol v
  elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň
  odoslania elektronickej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady:
  daňový doklad (faktúra alebo blok z registračnej pokladnice), ktorý zároveň slúži ako
  záručný list.
 3. Prevádzkovateľ zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa
  balenie a poistenie tovaru.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené
  treťou stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou a za prípadné nedodanie tovaru,
  ku ktorému došlo vinou výrobcu, dodávateľa alebo distribútora.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych
  udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej
  objednávky. Ďalej sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať
  neporušenosť a úplnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek závad musí tieto oznámiť
  prepravcovi a prevádzkovateľovi bezodkladne.
 2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle
  platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného
  tovaru.

Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú
  považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre
  obidve zmluvné strany.
 2. Prijatie elektronickej objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na
  adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 24 hodín v pracovné dni.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými
  podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru
  kupujúcemu.
 5. Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo, cena, náklady a
  vzdialenosť, …), obzvlášť pri kúpnej cene vyššej ako 200 EUR oprávnený žiadať
  kupujúceho potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne,
  osobne,…). V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, prevádzkovateľ
  považuje objednávku za neplatnú.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri kúpnej cene objednávky vyššej ako 200 EUR, alebo v prípade úpravy tovaru gravírovaním požadovať od kupujúceho platbu vopred.
 7. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do
  24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo emailom.
 8. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 9. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich
  pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.
  písomným oznámením na emailovú adresu info@engrave.sk. O akceptovaní
  odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od
  obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je
  jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.
  Formulár na odstupenie od zmluvy nájdete
  tu: Formulár na odstúpenie od zmluvy
 10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar
  prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení do 3 dní. Náklady spojené
  s vrátením tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.
 11. Prevádzkovatel sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu
  zníženú do 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od
  zmluvy. Platba prebehne až po obržaní vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti
  kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový
  účet, alebo osobne na adrese prevádzkovateľa.
 12. V prípade ak objednaný tovar predávajúci upravuje gravírovaním, na požiadanie
  zákazníka, zákazník stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ nemôže
  odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých
  požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného
  osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 13. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že
  ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých
  alebo nesprávnych údajov.
 14. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa
  zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie
  tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky účelne vynaložené náklady v
  súvislosti s tým znáša predávajúci.

Dodacie a platobné podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená
  kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s
  využitím služieb tretích strán, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar
  pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 3 pracovných dní po
  výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne prepravcovi na
  prepravu ku kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia
  kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe, obyčajne
  do 10 pracovných dní, po potvrdení prijatia elektronickej objednávky. Doba pre
  dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia a kupujúci bude o nej
  včas informovaný. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní, alebo nesúhlas
  kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru oprávňuje kupujúceho odstúpiť
  od zmluvy.
 5. Ceny tovarov v internetovom obchode www.engrave.sk sú uvedené v eurách.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny
  peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách
  dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto
  okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.
  Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 7. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo
  osobného prevzatia.
 8. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k
  hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to
  uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného prevádzkovateľ informuje na
  stránke www.engrave.sk.
 9. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
 • prevodným príkazom
  Predfaktúru uhradí kupujúci zo svojho účtu v banke alebo cez elektronické
  bankovníctvo na účet prevádzkovateľa SK95 1111 0000 0013 6489 5006
  Ako variabilný symbol kupujúci uvedie číslo objednávky, ktoré bude uvedené v emaili o potvrdení objednávky.
 • dobierkou
  Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od prepravcu.
 • v hotovosti
  Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od
  prevádzkovateľa.
 • platobnou kartou online, alebo online bankovým prevodom prostredníctvom platobnej brány spoločnosti Trustpay

Zmluvné pokuty za neprevzatie zásielky

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Zb.) podľa našich obchodných podmienok. Zákazníci, ktorí si objednajú tovar a nezaplatia objednávku, prípadne si následne neprevezmú expedovanú zásielku na dobierku, môžu byť zverejnení v registri dlžníkov a bude požadovaná úhrada vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 30 €. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v spomínanej výške. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty), môžu byť postúpené zmluvnej spoločnosti k vymáhaniu pohľadávok, vrátane všetkých nákladov s tým spojených.

Farby

Prevádzkovateľ nedokáže zaručiť, že sú farby reprodukované úplne presne. To je dôvod, prečo farby, ktoré vidíte, závisia od typu vášho počítača a jeho nastavení, ako aj od internetového prehliadača, ktorý používate.

Záruka a reklamácie

Prípadné reklamácie sú posudzované individuálne a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný prípadné nedostatky a poškodenia ohlásiť predávajúcemu hneď po prevzatí tovaru. Za poškodenie spôsobené prepravcom e-shop nezodpovedá.

Na celý sortiment tovaru je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Do záručnej opravy bude prijatý len kompletný tovar, so sprievodnou dokumentáciou. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ak zákazník priloží k požiadavke na gravírovanie alebo potlači nesprávny text, nebude to uznané za reklamáciu. Aj obrázok alebo foto, prosíme, prikladajte v dobrej kvalite, vyhneme sa tak zbytočným nedorozumeniam. Pri textoch pozor na gramatické chyby.

Do záručnej opravy nebude prijatý tovar:

– s uplynulou záručnou lehotou v deň predloženia (doručenia) tovaru k reklamácii,

– mechanicky poškodený (roztrhnutý, poškriabaný, prepálený atď.)

– bez doloženia pôvodu nákupu,

– poškodený nesprávnym použitím v rozpore s návodom na použitie alebo bežnými zásadami používania daného tovaru,

– poškodený neodborným servisnom zásahom,

– poškodený zanedbaním starostlivosti o tovar (údržby tovaru).

Na čo sa záruka nevzťahuje + výnimky skupín tovaru:

– batérie a batériové články, kde je ako záručná doba udávaná životnosť výrobku (obvykle kratšia než zákonná záruka – 6 mesiacov),

– poruchy vzniknuté bežným opotrebením,

– poruchy vzniknuté nesprávnym použitím výrobku,

– na produkty kupujúcemu ZADARMO (darček k výrobku, ako je napr. príslušenstvo, služby poskytované ZADARMO),

– tovar vyrobený na základe špecifikácií zákazníka – personalizované produkty – napr. gravírovanie, potlač. (Zákon 102/2014 §7)

V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo účtovať všetky priame náklady spojené s vybavením tejto reklamácie.

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii e-mailom.

2) Tovar zabaľte do obalu, vrátane kompletného príslušenstva dodaného s tovarom.

3) Tovar zašlite (nie na dobierku!) na adresu prevádzkovateľa.

4) Priložte doklad o zakúpení reklamovaného tovaru v našom obchode a vyplnený reklamačný formulár

5) Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej prijatia našimi pracovníkmi.

6) Po vybavení reklamácie je kupujúci kontaktovaný e-mailom, a vybavenú reklamáciu predávajúci kupujúcemu zašle štandardným balíkom. Ak si kupujúci zásielku s reklamovaným tovarom neprevezme, s predávajúcim nekomunikuje, prípadne je na uvedených kontaktoch nedostupný, vyhradzuje si predávajúci právo reklamáciu zrušiť a s tovarom naložiť ako uzná za vhodné.

7) Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci.

Pojednávanie o reklamácii:

1) O riadne uplatnenej reklamácii kupujúceho u predávajúceho rozhodne reklamačné oddelenie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie poruchy. Reklamačné oddelenie vedie sprievodnú evidenciu došlých reklamácií.

2) Reklamáciu, vrátane odstránenia poruchy, musí reklamačné oddelenie vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

3) Ak ide o poruchu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola riadne a včas odstránená, a reklamačné oddelenie má povinnosť poruchu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe poruchy úmerné, môže reklamačné oddelenie vec vymeniť, alebo ak sa týka porucha len súčasti veci, vymeniť súčasť. Ak takýto postup nie je možný, môže reklamačné oddelenie poskytnúť k žiadosti kupujúceho primeranú zľavu alebo vrátiť plnú sumu.

4) Ak ide o poruchu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť kúpená vec riadne užívaná ako vec bez chyby, má kupujúci právo, aby mu reklamačné oddelenie vec vymenilo, alebo vrátilo peniaze.

5) Tie isté práva prináležia kupujúcemu, ak ide o poruchy odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie poruchy po oprave alebo väčší počet chýb vec riadne užívať.

6) Ak ide o iné poruchy neodstrániteľné, a ak kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z ceny alebo vrátenie plnej sumy.

Záverečné ustanovenia reklamácií

1) Tieto vyhlásené reklamačné podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzatvorené v našom e-shope a tvoria ich prílohu, ak nie sú priamo v kúpnej zmluve dohodnuté iné individuálne reklamačné podmienky kúpnej zmluvy.

2) Príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa majú prednosť pred ustanoveniami tohto reklamačného poriadku, ak sú s nimi v rozpore.

3) Tieto reklamačné podmienky vyhlasuje predávajúci ku dňu 17.4.2023 s tým, že sú publikované na www.engrave.sk tak, aby každý kupujúci mal možnosť sa s ich obsahom oboznámiť ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

Ochrana osobných údajov

 1. Pri elektronickej objednávke vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných
  údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu.
 2. Údaje zákazníkov sa neposkytujú tretím osobám v zmysle Zákona 84/2014 Z.z.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke
  prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi
  oboma stranami dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky
  ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v
  deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými
  podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými
  súvisiacimi právnymi predpismi